Dyson

Photo Credit: [Marina Tex]

英國大學生以廢棄魚皮、魚鱗研發新興包裝材料,贏得 James Dyson 設計大獎

2023 五月專題-側欄廣告
2023 企業倫理專題-側欄
網站贊助會員-側欄廣告 News
全家永續大賞 banner-側欄
加入社區永續圈!讓改善家鄉的好點子做得更長久-側欄廣告
2023 綠獎徵件-側欄廣告
2023 星展 GRANT AWARD-側欄廣告